Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochranu osobních údajů našich zákazníků a jejich soukromí považujeme za svou prvořadou povinnost. S veškerými osobními údaji proto nakládáme výhradně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Následující informace jsou uveřejněny v souladu s článkem 13 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů „Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů“.

Informace o správci:

LAMA kominictví s.r.o.
Gudrichova 763
747 41 Hradec nad Moravicí

IČ: 13996231

Základní pojmy:

 • Osobním údajem je každá informace o identifikovaném nebo identifikovatelné osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjektem údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se výlučně k právnické osobě tak nejsou osobními údaji. Osobní údaje mohou být osobními údaji pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.
 • Správcem se rozumí subjekt jakékoliv právní formy, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
 • Zpracovatelem je každý subjekt, který z pověření nebo na základě zvláštního zákona zpracovává osobní údaje, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.
 • Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 • Účelem zpracování osobních údajů je cíl nebo aktivita, pro něž se osobní údaje zpracovávají a na základě kterých se určí právní důvod zpracování.
 • Rozsah zpracování osobních údajů je výčtem osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel a míra jejich zpracování.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) je osobou odborně způsobilou na základě profesních kvalit, zejména svých odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů.

Společnost LAMA kominictví s.r.o. zpracovává osobní údaje v duchu principů a zásad vyplývajících z obecného nařízení EU k ochraně osobních údajů.

Základní principy zpracování osobních údajů:

 • zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování,
 • účelové omezení shromažďování pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
 • minimalizace údajů způsobem přiměřenosti, relevantnosti a omezení zpracování na nezbytně nutný rozsah ve vztahu k účelu zpracování,
 • přesnost ve zpracování údajů přijetím veškerých rozumných opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné, s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny,
 • omezení uložení osobních údajů ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů,
 • integrita a důvěrnost osobních údajů zpracovávaných způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením,
 • odpovědnost správce za zpracování a schopnost doložit soulad s Nařízením.

Jsou zpracovávány pouze přesné osobní údaje získané v souladu s platnou legislativou, přičemž tyto osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány jen za stanoveným účelem, v nejnutnějším rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, po jeho skončení po přiměřenou dobu určenou pro plnění právních povinností v trvání 10 let, nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smluvního vztahu nedojde, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Účely zpracování osobních údajů:

 • registrace zákazníka,
 • uzavření a plnění smluvního vztahu a poskytování služeb,
 • vedení zákaznické evidence,
 • zajištění provozních činností,
 • vymáhání pohledávek,
 • fakturace,
 • plnění právních povinností.

Společnost LAMA kominictví s.r.o. a její smluvní zpracovatelé zpracovávají tyto kategorie osobních údajů:

 • adresní (kontaktní) a identifikační údaje: oslovení, titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, jiná adresa, adresa místa podnikání, doručovací, kontaktní adresa, , údaje o dokladech totožnosti IČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky, číslo bankovního účtu,
 • ostatní osobní údaje: číslo zákaznického účtu, spojovací číslo SIPO, údaje o umístění spalinových cest zákazníka, záznamy o spotřebitelské historii a plnění platebních povinností,
 • záznamy ze vzájemné komunikace při plnění smluvních vztahů, v listinné i elektronické podobě, nahrávky hovorů se zákazníkem při komunikaci se zákaznickou linkou apod.

 

Nejsou zpracovávány osobní údaje patřící do zvláštní kategorie osobních údajů.

Zpracování pouze se souhlasem zákazníka:

 • přímý marketing typu informačních a produktových kampaní,
 • šíření obchodních sdělení,
 • předávání osobních údajů jiným správcům.

Zákazník může udělený souhlas jednoduchým způsobem odvolat.

Neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na plnění uzavřeného smluvního vztahu a žádným způsobem ho neovlivňuje. Může však mít za následek to, že Vám nebudeme moci nabídnout naše nové a výhodnější produkty a služby přizpůsobené vašim potřebám.

Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání nám však nebrání, abychom vás, jako našeho zákazníka, mohli informovat o našich produktech a službách, souvisejících s již uzavřeným smluvním vztahem. Takové informace vám legitimně můžeme zasílat formou poštovní zásilky, prostřednictvím e-mailu, telefonního hovoru nebo SMS zprávy. To vše do okamžiku, než nám oznámíte, že si dál nepřejete tímto způsobem nebo tyto informace přijímat.

Udělený souhlas se zpracováním lze odvolat:

 • osobně v sídle společnosti,
 • cestou zákaznické infolinky,
 • písemně na adresu společnosti,
 • e-mailem z registrované adresy,
 • pomocí datové schránky.

Veškeré kontaktní údaje jsou na webové stránce LAMA kominictví s.r.o., v sekci kontakty.

Zpracování bez souhlasu zákazníka:

 • uzavření a plnění smluvního vztahu,
 • oprávněný zájem společnosti LAMA kominictví s.r.o.,
 • plnění právních povinností.

K oprávněnému zájmu naší společnosti patří zejména případy ochrany svých práv a majetku, zamezení poškozujícího a podvodného jednání ze strany zákazníka, vymáhání pohledávek apod. Patří sem i případy přímého marketingu a nabízení produktů a služeb souvisejících se smluvním vztahem.

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně. Osobní údaje zákazníků zpracováváme a uchováváme pouze v rámci společnosti LAMA kominictví s.r.o. a společností skupiny LAMA ENERGY GROUP a.s.

Společnost LAMA kominictví s.r.o. je také oprávněna poskytnou osobní údaje těmto příjemcům:

 • dodavatelům a poskytovatelům služeb,
 • externím zpracovatelům, výhradně však na základě smlouvy o zpracování osobních údajů,
 • exekutorům a dražebníkům za účelem uplatnění právních nároků,
 • oprávněným orgánům státní správy.

 

Osobní údaje zákazníků nejsou šířeny do třetích zemí a mimo EU.

Zákazník jako subjekt údajů má právo:

 • na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům,
 • na opravu vlastních zpracovávaných osobních údajů a jejich aktualizaci,
 • vznést námitku proti zpracování vlastních osobních údajů a také námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu,
 • na výmaz vlastních zpracovávaných osobních údajů, pokud pominul účel a všechny právní důvody pro jejich další zpracování,
 • na omezení zpracování, včetně požadavku nebýt předmětem automatizovaného zpracování formou profilování,
 • podat stížnost u dozorového úřadu na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: 234 665 111,
 • získat od správce potvrzení, o tom, zda jsou jeho osobní údaje jsou či nikoliv,
 • na přenositelnost osobních údajů, které poskytl správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, má právo předat tyto údaje jinému správci, v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně,
 • kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním vlastních osobních údajů, u účelů zpracování, které si tento souhlas vyžadují.

V případě, že jste nám udělil/a souhlas s kontaktováním za obchodními účely (souhlas s marketingem), budeme Vás informovat o výhodných produktech a službách LAMA kominictví a třetích subjektů, o aktuálních slevách, cenových zvýhodněních a důležitých změnách v nabídce těchto produktů a služeb. Udělením souhlasu získáte tedy přístup k nejaktuálnějším nabídkám námi poskytovaných produktů a služeb, případně produktů a služeb jiných subjektů, kterými jsou členové koncernu LAMA ENERGY GROUP (zejména LAMA ENERGY GROUP a.s., LAMA energy a.s., Telly s.r.o., LAMA solar technologies s.r.o. a další). V případě, že nám souhlas udělíte, můžete ho kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 

Jestliže jste naším zákazníkem, jsme z důvodu oprávněných zájmů LAMA kominictví oprávněni oslovit Vás, i bez Vámi uděleného souhlasu, s marketingem za účelem informování o nabídkách a službách v souvislosti s Vámi odebíranými službami. Můžeme vám tedy nabídnout doplňkové služby LAMA kominictví vztahující se k vámi odebírané službě (a případně další služby propojené s vaší službou (např. speciálními slevami za kombinaci několika služeb). Jestliže s touto formou oslovování nesouhlasíte, máte právo vůči tomuto postupu kdykoliv uplatnit námitku.

 

Uplatněním námitky vyslovujete nesouhlas s cíleným oslovováním s nabídkami doplňkových služeb LAMA kominictví.

Co jsou Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, Váš prohlížeč pošle uložené Cookies zpět a server tak získá všechny informace, které si u Vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek. Díky používání Cookies bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší a Cookies nám umožní nabídnout Vám takové služby a produkty, které co nejlépe odpovídají Vašim požadavkům a zájmům.

Druhy a typy Cookies

Dělení Cookies z hlediska doby uložení
Z hlediska doby uložení jsou Cookies děleny na dočasné Cookies a dlouhodobé Cookies. Dočasné Cookies jsou Cookies, které se aktivují v okamžiku otevření webových stránek a které se automaticky vymažou v okamžiku opuštění webových stránek. Dlouhodobé Cookies jsou Cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele po dobu stanovenou v souborech Cookies.

Dělení Cookies z hlediska původu
Z hlediska původu jsou rozlišovány Cookies „první strany“ a Cookies „třetí strany“.

Cookies „první strany“ jsou Cookies, které vytváří webové stránky, které navštěvujete, a pouze tyto webové stránky mohou tento typ Cookies přečíst (rozpoznat).

Cookies „třetí strany“ jsou naopak Cookies, které vytvářejí třetí strany (osoby), které jsou ukládány do zařízení uživatele jinými webovými stránkami (doménou) než webovými stránkami, které si uživatel momentálně prohlíží. Cookies „třetí strany“ jsou ukládány na mnoha webových stránkách v rámci internetu a třetí strany (osoby), které tyto Cookies vytvořili, jsou tak schopny sledovat uživatele napříč všemi webovými stránkami, kde jsou tyto Cookies uloženy. Díky tomu tak mohou třetí strany (osoby) sledovat, analyzovat a vyhodnocovat chování uživatelů a provozovatelům webových stránek tak poskytovat různé služby (např. měření návštěvnosti webových stránek či umísťování cílené reklamy).

Na našich webových stránkách používáme tyto Cookies:

Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost našich webových stránek

Do Cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivé údaje.

Správa a deaktivace Cookies

Využívání souborů Cookies můžete spravovat či ukládání Cookies deaktivovat v rámci nastavení Vašeho webového prohlížeče. Je však dobré vědět, že deaktivace Cookies může vést k omezení funkčnost našich webových stránek, nebo způsobit úplnou nefunkčnosti některých jejich částí.

Na následujících odkazech získáte bližší informace o tom, jak spravovat nastavení Cookies či deaktivovat Cookies v nejčastěji používaných webových prohlížečích:

Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Posláním Pověřence pro ochranu osobních údajů je mimo jiné chránit práva a zájmy subjektů údajů.

Společnost LAMA energy a.s. jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktovat jej můžete na e-mailové adrese dpo@lamaenergy.cz

Potřebujete kominíka?

NAJDETE NÁS

LAMA kominictví s.r.o.
Gudrichova 763
747 41 Hradec nad Moravicí

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

LAMA kominictví s.r.o.
Gudrichova 763
747 41 Hradec nad Moravicí

IČ: 13996231

Spisová značka: C 87617 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Číslo účtu: 123-7099390257/0100
Banka: KB Banka